Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

REVER Brandbeveiliging B.V.
Maerlandtweg 26
2621LC Krimpen a/d IJssel

 

Artikel 1

 1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Rever Brandbeveiliging, Maerlandtweg 26 2621LC Krimpen a/d IJssel – hierna te noemen Rever Brandbeveiliging B.V. – tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamhe­den zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
 2. Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen – maar daartoe niet beperkt – het inrichten en/of voeren van een (loon)admini­stratie, het opstellen van jaarstukken, het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administra­tie, het verrichten van fiscale werkzaamheden voor zover deze voortvloeien uit of samenhangen met de hiervoor genoemde werkzaamheden en het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatie en administratie in de breedste zin van het woord.
 3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaar­den/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Rever Brandbeveiliging B.V. zijn aan­vaard.
 4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met Rever Brandbeveiliging B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 2

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Rever Brandbeveiliging B.V. zijn geheel vrijblijvend.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor Rever Brandbeveiliging B.V. pas bindend, indien zij schriftelijk door haar zijn aanvaard.
 3. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Rever Brandbeveiliging B.V. dient te worden vermeld of de opdracht voor bepaalde of onbepaald tijd geldt.
 4. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

Artikel 3

Rever Brandbeveiliging B.V. is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsver­plichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

 

Artikel 4

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke Rever Brandbeveiliging B.V. nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Rever Brandbeveiliging B.V..
 2. Rever Brandbeveiliging B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtge­ver aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

 

Artikel 5

 1. Rever Brandbeveiliging B.V. is gehouden de hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.
 2. Rever Brandbeveiliging B.V. bepaalt de wijze waarop zijn inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Rever Brandbeveiliging B.V. heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 3. Rever Brandbeveiliging B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijn inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 

Artikel 6

Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van Rever Brandbeveiliging B.V. afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etcetera, worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Rever Brandbeveiliging B.V. voorbehouden.

 

Artikel 7

 1. Rever Brandbeveiliging B.V. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard.
 2. Rever Brandbeveiliging B.V. is niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 8

 1. Rever Brandbeveiliging B.V. is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtge­ver afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Rever Brandbeveiliging B.V. geacht aan deze verplich­ting te hebben voldaan.
 2. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van bij Rever Brandbeveiliging B.V. of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever.
 3. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van informatie tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, Rever Brandbeveiliging B.V. of derden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Rever Brandbeveiliging B.V. voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde informatie.

 

Artikel 9

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard ook, alsmede:
– mobilisatie
– contingentering- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking
– stremming van vervoer
– brand
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie Rever Brandbeveiliging B.V. voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichting jegens Rever Brandbeveiliging B.V. om welke reden dan ook waardoor Rever Brandbeveiliging B.V. de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder zijn oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, zullen voor Rever Brandbeveiliging B.V. als overmacht gelden. In geval van overmacht heeft Rever Brandbeveiliging B.V. het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren of op te zeggen, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Rever Brandbeveiliging B.V. terzake van de door de opdrachtge­ver door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

 

Artikel 10

 1. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schrif­telijk anders is overeenge­komen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Rever Brandbeveiliging B.V..
 2. Reisuren worden voor 100% in rekening gebracht.
 3. De door Rever Brandbeveiliging B.V. gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen, huren, declaraties van ingeschakelde derden en bijvoorbeeld vervoerskosten. Verhogingen in de prijzen van materialen en huren en in de kosten van ingeschakelde derden en van vervoer, etc., worden aan de opdrachtge­ver doorberekend.
 4. Rever Brandbeveiliging B.V. zal, tenzij anders is overeengekomen of anders uit de opdracht volgt, maandelijks aan de opdrachtgever een declaratie voor de verrichte werkzaamheden doen toekomen.

 

Artikel 11

 1. Indien niet uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 werkdagen na dagtekening van de declaratie.
 2. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals door hem verschul­digd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie, zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, rente verschuldigd. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente plus 3 punten.
 4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan Rever Brandbeveiliging B.V. verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die Rever Brandbeveiliging B.V. op de opdrachtge­ver heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan Rever Brandbeveiliging B.V. een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorig lid.
 5. De opdrachtgever doet afstand van het recht van schuldvergelijking.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie aansprakelijk.
 7. Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan Rever Brandbeveiliging B.V. binnen 30 dagen na de declaratiedatum mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.
 8. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsver­plichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
 9. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Rever Brandbeveiliging B.V. de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever terzake reeds betaalde. Rever Brandbeveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden of annulering van de overeen­komst geleden schade.
 10. Alle gerechtelijke, alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.
 11. Rever Brandbeveiliging B.V. behoudt zich het recht voor om indien een van de situaties zoals hierboven omschreven zich voordoet, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens Rever Brandbeveiliging B.V., uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Rever Brandbeveiliging B.V. is in deze gevallen nimmer aansprakelijk voor schade die ten gevolge van een daardoor optre­dende vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat.

 

Artikel 12

Indien Rever Brandbeveiliging B.V. ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aanspra­kelijk zal zijn voor enige door de opdrachtgever geleden schade is die aansprake­lijkheid in ieder geval beperkt tot aan een bedrag gelijk aan het salaris dat Rever Brandbeveiliging B.V. de opdrachtge­ver in rekening heeft gebracht of zou brengen in het boekjaar waarin de schade is ontstaan. Het salaris van Rever Brandbeveiliging B.V. wordt bij de berekening van de aansprake­lijkheid slechts in aanmerking genomen voor zover het betrekking heeft op de werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is ontstaan.

 

Artikel 13

 1. Opdrachten tot het inrichten, voeren en/of bijhouden van een (loon)administratie, alsmede (andere) opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
 2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbren­ging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
 3. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist.
 4. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden, tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk ge­val geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
 5. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd mogen door partijen niet worden opgezegd.
 6. Een opdrachtgever kan een opdracht in afwijking van het hiervoor in de leden 4 en 5 bepaalde tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden, dan wel zonder opzegtermijn doen eindigen, indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht langer voortduurt.
 7. In de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortspruitend, is hij zonder dat daartoe een inge­brekestel­ling is vereist  van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillisse­ment geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfs­voering staakt, heeft Rever Brandbeveiliging B.V. het recht de niet opzegbare opdracht, alsmede de opdracht waarbij een opzegtermijn geldt zonder inachtneming daarvan op de zeggen. De opdrachtgever is aansprake­lijk voor alle door Rever Brandbeveiliging B.V. als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.
 8. Indien een partij een opdracht opzegt, waarbij een opzegtermijn in acht moet worden genomen, dient de opzegging, wil de opzeggende partij zich daarop kunnen beroepen, schriftelijk te geschieden.
 9. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprake­lijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.
 10. Dit artikel laat de rechten van annulering als toegekend aan Rever Brandbeveiliging B.V. in deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 14

Rever Brandbeveiliging B.V. is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht worden voldaan.

 

Artikel 15

Terzake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten, welke door deze voorwaarden worden beheerst is, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoort van de kantonrechter, de rechter van de woonplaats van Rever Brandbeveiliging B.V. bevoegd.

 

Artikel 16

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.